Προσδιορισμός αποτυπώματος άνθρακα σε καλλιέργεια Ροδάκινου «Pluck»

Πλαίσιο εφαρμογής:

Δράσεις συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας, στο πλαίσιο του «Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας» ΕΣΠΑ 2014-2020