Έργο – σκοπός

Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή/και υπηρεσιών, που έχουν προκύψει από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Η Δράση αυτή φιλοδοξεί να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας, όπως τα αγροτικά της προϊόντα, μέσω της σήμανσης μειωμένου αποτυπώματος άνθρακα, καθώς και να βελτιώσει τις παραγωγικές διαδικασίες των προϊόντων αυτών εισάγοντας καινοτόμες διαδικασίες, αποτέλεσμα συνέργειας με Ερευνητικούς Οργανισμούς που έχουν την τεχνογνωσία των νέων τεχνικών και εργαλείων, καθιστώντας ανταγωνιστικά τα προϊόντα.

Το εταιρικό σχήμα της Επένδυσης σχεδιάζει την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνικών και εργαλείων στη διαχείριση εισροών σε καλλιέργειες ροδάκινων (Αγροτικός Συνεταιρισμός ΔΗΜΗΤΡΑ) καθώς και στην καταγραφή του αποτυπώματος άνθρακα του προϊόντος ως ένα πρότυπο αγρόκτημα καινοτομίας, σύμφωνα με τη Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας.

Το Αποτύπωμα Άνθρακα κατέχει αδιαμφισβήτητα την κεντρική θέση στη συζήτηση για την κλιματική αλλαγή ως παράγωγο και επιβλαβές αέριο, αποτελώντας τον πιο διαδεδομένο δείκτη συμβολής μιας δραστηριότητας στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Το Αποτύπωμα Άνθρακα αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την καθοδήγηση σχετικών πολιτικών, που στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και, επομένως, ο υπολογισμός του σε διεθνές, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο είναι απαραίτητος. Για το προσδιορισμού του χρησιμοποιούνται καινοτόμα προϊόντα και Δεδομένα Παρατήρησης της Γης για την εξαγωγή υπηρεσιών βελτιστοποίησης διαχειριστικών πρακτικών και αύξησης ανταγωνιστικότητας προϊόντων.

Η εφαρμογή του συστήματος καταγραφής του αποτυπώματος άνθρακα υλοποιείται για τις επιλεγμένες πιλοτικές εκτάσεις οπωρώνων του Αγροτικού Συνεταιρισμού “ΔΗΜΗΤΡΑ”. Οι πρακτικές ορθολογικής εφαρμογής λιπασμάτων υλοποιούνται σε επιλεγμένα πιλοτικά αγροκτήματα, με στόχο τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα μέσα από την ελάττωση της εφαρμογής λιπασμάτων.

Φάση 1

Διαμόρφωση Συστήματος και ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Φάση 2

Υλοποίηση πιλοτικών και συστήματος προσδιορισμού αποτυπώματος άνθρακα

Φάση 3

Δημιουργία πρωτοκόλλου προσδιορισμού αποτυπώματος ανθρακα

Φάση 4

Υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης και προώθησης των υπηρεσιών του έργου

Χάρτης των Πιλοτικών αγροτεμάχιων του έργου: